rich_ka: (Default)
[personal profile] rich_ka
Коли втікаю від буденної метушні хоч на трошки, починаю знову обмірковувати вічні теми. Те, про що говорила баба Надя перед смертю. Для чого людина  жиє? «Находитися, натрудитися, надуматися» - казала мені баба Надя. Чи не вперше в моєму житті реальна людина розмовляла зі мною про сенс цього життя. Не мудрець якийсь, і не священик, а моя сусідка…
І я знову і знову згадую її слова. Для чого людина жиє? Наперекладатись папірців? Настраждатись? Бігати з кінця в кінець? Пересипати з пустого в порожнє? Збудувати дім, посадити дерево, і потім – рік за роком фарбувати стіни і  обривати яблука? Переживати день, і ніч, і знову – дні і ночі, весни й осені, і чим довше живу на світі, тим  швидше вони біжать… Миготять, і не дні вже, а так – миті.
Для чого людина жиє? Хочу знайти відповідь. Ну не може ж бути, щоб це було просто так, експеримент розумніших чи помилка еволюції! Навіщось ми прийшли в цей світ! Господи, дай мені відповідь, поясни, навіщо це все, і моє життя, і життя інших  людей, навіщо ці муки і страждання, кров і смерть, для чого людина жиє?
Чи кожен і кожна має своє призначення? Тоді для чого? Навіщо нам виконувати саме це? Навіщо Ти нам це призначив? Комусь стріляти, а комусь – загинути від кулі?
….гула в ній гучно братовбивча чвара, вона покрила цілую країну, і обернула всю її в руїну, завмер мій дух і серце оніміло, і слово з уст озватися не сміло. Бо та країна – то була  моя.
 А от зверніть увагу, Леся Українка писала про «свою країну». Видно, вона не сумнівалась, ні на крихту, в існування цієї країни. І сто років тому не сумнівалась. І хто б міг подумати…. подумати, що мине сто років і трішки, а мешканці цієї країни все ще сумніватимуться, існує вона чи ні.

Господи, дай нам сили.
 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:15 am
Powered by Dreamwidth Studios