rich_ka: (Default)
[personal profile] rich_ka
У вікні - виноградні гілки. І шматок черешні. Між іншим, виноград треба було б обрізати. Поки що літо не радує теплом, а в наших краях це означає, що виноград достигне у вересні, коли ми вже будемо сидіти на валізах . Тут стільки всього треба робити. Треба прибирати, мастити стіни і стелі, переклеїти шпалери, вставити шибку у спальні і в дубовій кімнаті, треба попрати тюлі і заслонки, перебрати речі  у шафах, тумбочках і буфеті, треба, треба, треба…
На них і літа не вистачить, а цього року ми пізно відкрили сезон. Застали траву по шию, город в бур»янах і дощі, дощі, дощі…
Треба сапати, підгортати, кропити, підживлювати, обрізати. Треба, треба, треба…
Треба жити.
Збирати суниці і чебрець на вигоні, обривати цвіт бузини, шукати черешні і вишні у старих садках.
Радіти.
Читати вірші.
Писати казки.
Марити й мовчати. Але щоб – вранці роси. І материнка з конюшиною. І смутку не треба. Навіть  трошки.
 
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

April 2017

S M T W T F S
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 07:17 am
Powered by Dreamwidth Studios